Översättning börjar i Intet.

Det börjar i allt annat än ett intet, det börjar i materialitet och villkor som materia- liserar och villkorar översättningen.

Det börjar i ett språksystem som ska finna sin motsvarighet i ett annat språksystem.

Det börjar med att vi vill förstå varandra.

Översättning börjar i överenskommelsen om att vi inte kan hitta ekvivalenter mellan våra språk.

Översättningen börjar i en kompromiss om varje upprepning som skillnad, om det betecknades ständiga förskjutning.

Översättning är en övertalning och kärlek till förskjutningens potential; det är ett avtäckande och förtäckande av villkor, ansvar och maktrelationer. Om det finns ett ansvar att tala om när vi talar om översättning så vill vi börja där någonstans.

***

Man bör aldrig tiga gällande frågan om på vilket språk frågan om språk ställs och till vilket språk en utläggning om översättning översätts[1]
Jacques Derrida

Hur kan en närma sig ansvar när en talar om översättning? Går det att tala om en översättnings(po)etik som vill röra vid ord som villkor och maktrelationer?

I det här numret närmar vi oss översättningen utifrån en hermeneutisk devis: Mellan det egna och det främmande.[2] Det är en formulering som tar fasta på två begrepp som ofta återkommer när en talar om översättning: ”eget” och ”främmande”. Uttrycket ger en idé om en uppställning med två ytterligheter, där en översättningsprocess består av att det ena ska formas in i det andra: en process som därmed innebär att omsätta, omskapa och assimilera. När vi översätter från det ena språket till det andra kommer tecknet aldrig finna en exakt motsvarighet i det andra teckensystemet; det sker alltid en förskjutning.

Och när vi talar om översättning måste vi synliggöra ett sådant förräderi.[3] Hur den dominerande gruppen kan utöva makt genom att påtvinga sitt språks struktur på den andra, hur språket formulerar de kulturella koder av och genom den dominerande gruppen som därmed också ligger till grund i översättningen.

Men översättning endast förstått utifrån ett ”eget” och ”främmande” gör lätt språk till något fixerat och statiskt – ”mitt” språk som översätts till ”ditt”, ett ”främmande” språk som översätts till det ”egna”. Vad händer med intersektionella/queera/transnationella/ flerspråkiga/hybrida språksubjekt som alltid balanserar på ambivalensen?

Det som utelämnas i en sådan förståelse är det ”mellan” som upprätthåller ytterlig- heterna. Översättning, liksom tolkning, inbegriper och förutsätter ett mellanrum som luckrar upp vår föreställning om språket som något statiskt och fixerat, istället för något i tillblivelse. Det gör motstånd mot de fasta kategorierna, mot binäriteter och dikotomier – det uppenbarar det egna i det främmande, det främmande i det egna och främmandegör det egna, assimilerar det främmande.[4] Mellanrummets gränser pulserar och utvidgas.

Och ändå vill vi reservera oss för att ge för mycket tillit till mellanrummet; blir det där vi placerar de ambivalenta subjekten? Blir mellanrummet en förlängning av det vi kallar det andra? När vi formulerar frågor om översättningens ansvar och villkor utifrån en tvådelad formation – för att destabilisera, störta, transcendera språk – synliggörs den ständiga risken att vi bara reproducerar samma binäritet.

Vi börjar om i följande påstående: mellanrummets potential är att överskrida sina egna väggar; översättningen kan därför aldrig vara ett vakuum, men den lämnar en rest av hopp om språkets föränderlighet. Översättning såsom ett mellanrum är det oändliga tredje, det som kan undfly identitet, kategori och benämning. Vi tror alltså att det går att skriva skillnad utan att reproducera binäriteten. När det frånvarande står i centrum förflyttas fokus från det systematiska till det föränderliga – och det är därifrån vi vill börja prata om ansvaret.

Det här numret vill därför diskutera, utmana och bekriga sentensen Mellan det egna och det främmande, genom att lyfta fram konstverk och texter från författare, poeter, konstnärer och filosofer som på olika sätt behandlar översättningsprocessens ständiga omförhandlingar av ansvar, villkor och makt.

***

Någon i det här numret skrev en bok om hermeneutik, varifrån vi tog en formulering om översättning som mellan det egna och det främmande, och översatte det till vårt eget nummer om översättningens risker och potential.[5]

Någon i det här numret tvivlade på tvivlet och stal en form för att förskjuta den, varvid vi stal den stulna formen (i en prolog till den här texten) i ett försök att förskjuta den.[6]

Någon i det här numret har läst poesi på två olika språk, slitits däremellan och funnit avståndet mellan språken som en disidentikationens och desorienteringens subversivitet.[7]

Någon i det här numret skriver fram en arbetsprocess om översättning i diktform, där ett metakommenterande i Words granska-fält förmår diskutera relationer mellan språken.[8]

Någon i det här numret synliggjorde en gräns och bokstaverade EUROPA i guld, och i samma rörelse såg vi en främmandegöring och assimilering: ett synliggörande av osynliggöringen, ett osynliggörande i synliggörandet.[9]

Någon i det här numret skriver dikter om krig, i ett land som inte tror sig vara en del av krigsföringen, och svarade oss att den enda position den vill skriva utifrån är ett oändligt TOMRUM, och i detta tomrum kan födsel och liv uppstå, utan dikotomiska förhållanden.[10]

Kanske är det någonstans där vi hamnade till slut: i ett annat tomrum, utan absoluta negationer. Vi fördes tillbaka mot det Intet vi ville bespråkliga.[11]


1 Citerat genom Athena Farrokhzad och Svetlana Cârstean, Trado, Bonnier, Stockholm 2016, s. 12.

2 Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”Mellan det egna och det främmande”, i Lovtal till intet: essäer om filosofisk hermeneutik, Glänta, Göteborg 2006, s. 37–53.

3 Se exempelvis Farrokhzad och Cârstean 2016.

4 Se Schuback 2006.

5 Se s. 28 i detta nummer. 6 Se s. 43

7 Se s. 40

8 Se s. 20

9 Se s. 34

10 Se s. 86

11 Se föregående nummer av Tydningen 19/20: Intet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s